testeshanaI-Work kandidātu testēšanu piedāvā  ne tikai personāla atlases projektu ietvaros, bet arī  individuālos projektos pēc uzņēmuma pieprasījuma. Tas nozīmē, ka uzņēmums var notestēt savus darbiniekus. Savukārt veicot atlasi patstāvīgi, notestēt kandidātus, ja pašiem nav savu novērtēšanas resursu. Mēs vēlamies atzīmēt, ka kandidātu psiholoģiskā, spēju vai personības testēšana ir tikai viens elements cilvēka novērtēšanā un nevar tikt uztverts viennozīmīgi. Lai kandidātu varētu pilnvērtīgi novērtēt, nepieciešams daudzpusīgs metožu klāsts, lai izdarītu secinājumus par attiecīgo cilvēku.
I-Work piedāvā personības, spēju testus, kā arī motivācijas izpētes metodes. Atsevišķos gadījumos mēs izstrādājam dažādus uzdevumus un papildus metodes, ja testēšanā uzņēmums ir izvirzījis kādu konkrētu mērķi vai kritērijus. Mūsu speciālisti sagatavo plašu kopsavilkumu par testēšanas rezultātiem, kā arī sniedz savus secinājumus un priekšlikumus. Ņemot vērā ilggadējo pieredzi personāla atlasē un karjeras konsultācijās, testēšanas rezultāti nereti atspoguļo cilvēka profesionālo virzību, apslēptos talantus un potenciālu.

Profesionālais  personības novērtēšanas tests Career Direct®

Career Direct® ir kompleksa un daudzpusīga kandidātu testēšanas metode, kas sniedz plašu informāciju par kandidāta personības aspektiem, profesionālajām prasmēm, spējām, karjeras virzību, kā arī atklāj kandidāta profesionālo potenciālu. Metode atspoguļo kandidāta vērtības darba vidē, individuālajā darba izpildē, kā arī parāda vispārējās cilvēka dzīves vērtības.

Career Direct® ir izveidots ASV un savu validitāti pierādījis 20 gadu garumā. Šobrīd testēšanas sistēma ir populāra 47 pasaules valstīs un pieejama 18 pasaules valodās t.sk., latviešu, krievu, angļu u.c. valodās. Testa aizpildīšana ir ērta, jo ir izveidots elektroniskā online vidē.

Testa aizpildīšanai vidēji nepieciešams 1,5 līdz 2 stundas. Testa paplašinātais rezultāts ir 25 lpp., bet īsais kopsavilkums ir 4 lpp, kas ir viegli uztverams un interpretējams. Nepieciešamības gadījumā piedāvājam atsevišķu konsultāciju, lai pārrunātu testa rezultātus un kopsakarības. Testa ticamību un validitāti nodrošina Hogan’s (1986) Personality Inventory and Costa and McCrae’s (1985) measure of the “Big Five,” the NEO-PI. Cronbach Alpha koeficients testam ir 0,86-0,94 robežās, kas ir ļoti augsts validitātes līmenis.

Career Direct®  mēra četrus faktorus: personību; profesionālās intereses, karjeru; prasmes un spējas; vērtības.

  • Personību vērtē ar  6  faktoriem, kas nosaka sekojošas cilvēka personības šķautnes: ekstraversija – intraversija; dominance – piekāpība; līdzjūtība – atturība; strukturēts – nestrukturēts; tendence riskēt – piesardzība; novatorisks – tradicionāls.

Pielikumā atskaites paraugs par šo kritēriju

  • Intereses un karjeras izvēle. Pieci faktori, kas raksturo personības aktivitātes, kas ir  nozīmīgi darba sniegumā un profesijas izvēlē:
  1. darīšana – personība ir tendēta uz atlētiku un fizisku darbošanos, aktivitātēm ārpus telpām;
  2. palīdzēšana – personība vēlas palīdzēt cilvēkiem, strādāt klientu apkalpošanā vai sociālajās jomās;
  3. analīze – personība ir orientēta domāt un strādāt tehniski vai analītiski (eksaktās jomas);
  4. ar ietekmi – personībai ir talants vadīt, konsultēt resursus tsk., cilvēku resursus;
  5. izpaušanās – personība ir ar radošo vai mākslas virzienu (humanitārās jomas).

Pamatā šīm piecām aktivitātēm papildus tiek izsvērtas galvenās 8 amatu grupas, kurās personībai ir talants un potenciāls strādāt.

  • Prasmes un spējas raksturo 4 galvenie virzieni, kas norāda ne tikai cilvēka potenciālu pēc aktivitātes veida, bet arī precīzi iezīmē profesionālas darbības jomas: darbs ar cilvēkiem (komandā); tirgzinība jeb pārdošanas spējas; radošums un izpaušanās spēja; cilvēku resursu vadības prasme.

Pielikumā atskaites paraugs par šo kritēriju

  • Vērtības, mēra 12 vērtību skalas, kas tieši attiecas uz vērtībām darba vietas un darba vides aspektā: izaicinājums darba vietā; pašorganizācija;  neatkarība; tīra vide – darba higiēnas faktori; daudzveidība, dažādība; stabilitāte; vienlīdzība (līdztiesība); harmonija; elastīgs darba laiks; ceļošana (komandējumi); piedzīvojumi, risks; darbs ārpus telpām, brīvā dabā.

Savukārt  vērtības darba vietā papildus atspoguļo personības individuālās prioritātes un vērtības darbā: karjera, tālākizglītība, vadība, atzinība, ienākumi (nauda), intelektuālais stimuls, drošība, palīdzība citiem.

Trešais vērtību kritērijs ir personīgās dzīves vērtības un prioritātes: sasniegumi, panākumi, ģimene, brīvais laiks, draugi, estētika, godprātīgums, nauda un materiālais stāvoklis, vēlme palīdzēt (kalpot) citiem, dievticība.

Pielikumā atskaites paraugs par šo kritēriju

Paplašinātā atskaite padziļināti atspoguļo visus iepriekšaplūkotos personības kritērijus.

Atskaites paraugs apskatāms norādītajā saitē:

https://careerdirect-ge.org/assets/resources/sample-reports/lv/Jane_Doe.pdf