Profesionālais  personības novērtēšanas tests Career Direct®

Intereses un karjeras izvēle. Pieci faktori, kas raksturo personības aktivitātes, kas ir  nozīmīgs darba sniegumā un profesijas izvēlē: darīšana – personība ir tendēta uz atlētiku un fizisku darbošanos, aktivitātēm ārpus telpām; palīdzēšana – personība vēlas palīdzēt cilvēkiem, strādāt klientu apkalpošanā vai sociālajās jomās;  ietekmi – personībai ir talants vadīt, konsultēt resursus tsk., cilvēku resursus; izpaušanās – personība ir ar radošo vai mākslas virzienu (humanitārās jomas). Pamatā šīm piecām aktivitātēm papildus tiek izsvērtas galvenās 8 amatu grupas, kurās personībai ir talants un potenciāls strādāt.

Prasmes un spējas raksturo 4 galvenie virzieni, kas norāda ne tikai cilvēka potenciālu pēc aktivitātes veida, bet arī precīzi iezīmē profesionālas darbības jomas: darbs ar cilvēkiem (komandā); tirgzinība jeb pārdošanas spējas; radošums un izpaušanās spēja; cilvēku resursu vadības prasme.